F5 Wizard

Monitoring serwerów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące monitoringu F5Wizard

F5Wizard jest systemem umożliwiającym monitoring dostępności i bezpieczeństwa usług, aplikacji i systemów IT. Dzięki czytelnej i kompleksowej informacji pozwala zredukować lub całkowicie wyeliminować problemy z dostępnością do kluczowych zasobów i systemów.
F5Wizard to usługa funkcjonująca w modelu SaaS (Software as a Service). Aplikacja osadzona jest w profesjonalnym Data Center producenta, a dostęp do systemu odbywa się poprzez Internet. F5Wizard dostępny jest z każdego komputera i urządzenia mobilnego, a obsługa odbywa się przez przeglądarkę internetową.
System monitoringu osadzony jest w Data Center producenta. F5Wizard działa w oparciu o agentów wewnętrznych – znajdujących się w sieci LAN, zewnętrznych – znajdujących się w publicznej sieci Internet. W zależności od zakresu monitoringu może być wymagana instalacja agenta/ów w monitorowanej sieci LAN. Mogą zostać również wykorzystane zewnętrzne stacje monitorujące producenta. Liczba oraz lokalizacja agentów jest uzależniona od pożądanych źródeł danych i jest każdorazowo analizowana przez inżynierów producenta.
System monitoringu F5Wizard umożliwia:
 • indywidualną konfigurację monitorów usług/aplikacji.
 • monitorowanie dostępności linii produkcyjnych, logistycznych i urządzeń przemysłowych.
 • grupowanie użytkowników wg indywidualnych potrzeb organizacji oraz zarządzanie grupami kontaktów.
 • zarządzanie dyżurami poprzez ustalanie indywidualnego harmonogramu dyżurów administratorów, którzy będą otrzymywali powiadomienia o zdarzeniach.
 • konfigurację cyklicznych raportów uwzględniających ich rodzaj.
 • monitorowanie usług opartych o Windows, Linux/Unix jak i MacOS.
 • porównywanie i zestawienia danych historycznych.
 • monitorowanie dostępności aplikacji i usług informatycznych zlokalizowanych w sieci LAN, WAN, Internet.
 • monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji, poprzez przeprowadzenie cyklicznych testów penetracyjnych identyfikujących poszczególne podatności aplikacji czy systemów.
 • analizę podatności wg. OWASP.
 • monitorowanie serwisów internetowych, usług na każdym etapie według zdefiniowanych scenariuszy.
 • zbieranie informacji o zdarzeniach i ich korelację.
 • planowanie przestojów i przerw serwisowych w ramach infrastruktury informatycznej.
 • śledzenie i eskalację historii powiadomień.
 • integrację z systemami: ticketowymi, workflow, Service Desk.
Wszystkie funkcjonalności zostały opisane w TUTAJ.
 • F5Wizard funkcjonuje w oparciu o model SaaS (Software as a Service), dzięki czemu nie ma konieczności wysokich nakładów inwestycyjnych na uruchomienie i wdrożenie systemu monitoringu.
 • F5Wizard jest systemem elastycznym, otwartym na szczególne przypadki. Oznacza to, że w przypadku konieczności modyfikacji lub braku istniejących funkcjonalności systemu możliwe jest dostosowanie lub rozszerzenie użyteczności oprogramowania według indywidualnych potrzeb.
 • F5Wizard pozwala na zbieranie informacji o zdarzeniach i ich korelację.
 • System wskazuje wąskie gardła w krytycznych elementach infrastruktury informatycznej.
 • F5Wizard umożliwia porównywanie i zestawienia danych historycznych.
 • System umożliwia raporty z dostępności usług i ich trendów, historię alarmów i historię  powiadomień.
 • F5Wizard pozwala na monitorowanie bezpieczeństwa aplikacji, poprzez przeprowadzenie cyklicznych testów penetracyjnych identyfikujących poszczególne podatności aplikacji czy systemów.
 • System umożliwia analizę podatności wg. OWASP.
 • F5Wizard nie posiada zamkniętego katalogu funkcjonalności. Dane uzyskane w wyniku monitorowania systemu może dowolnie analizować i interpretować.
 • F5Wizard jest aplikacją webową przygotowaną pod kątem wykorzystania na urządzeniach mobilnych.
 • F5Wizard wspomaga planowanie przestojów i przerw serwisowych w ramach infrastruktury informatycznej.
System F5Wizard umożliwia raporty z dostępności usług i ich trendów, historię alarmów i historię  powiadomień. Dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu można dowolnie analizować przez okres dwóch lat.
 • Dystrybucja w modelu SaaS (Software as a Service), pozwala na unikniecie dużych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem licencji, wdrożeniem i uruchomieniem systemu monitoringu.
 • Monitorowanie infrastruktury informatycznej zapobiega awaryjnym przestojom związanym z trudnością identyfikacji źródła problemu. Dzięki temu firma może znacznie ograniczyć lub całkowicie wyeliminować straty finansowe związane z brakiem dostępności krytycznych usług.
 • F5Wizard wspiera wiele grup użytkowników – od kadry kierowniczej do administratorów IT. W wyniku tego, przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej kontrolować własne zasoby – od infrastruktury IT po park maszynowy. Pozwala to na uniknięcie strat finansowych, na przykład związanych z nieautoryzowanym użyciem posiadanych przez firmę dóbr.
 • F5Wizard szybko i trafnie identyfikuje źródła incydentów. Stosując mechanizmy korelacji zdarzeń oraz możliwość indywidualnych konfiguracji zmian statusów monitorowania, firma uzyskuje możliwość uprzedzenia wystąpienia awarii. Dzięki wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji (sms, e-mail, komunikator), oraz możliwości dywersyfikacji powiadomień do różnych grup użytkowników, system umożliwia natychmiastową reakcję w celu wyeliminowania problemu.
 • F5Wizard posiada intuicyjny interfejs webowy. Krytyczne informacje na temat monitorowanej infrastruktury skupione są w przejrzystym dashboardzie prezentującym w trybie online stany monitorowanych usług informatycznych. Szczegółowe dane prezentowane są w postaci dowolnie definiowanych wykresów i tabel.  W wyniku tego, korzystanie z F5Wizard nie przysparza trudności i umożliwia łatwą interpretację zebranych danych.
System monitoringu F5Wizard zlokalizowany jest w profesjonalnym Data Center. Bezawaryjne działanie usługi zapewnia pełna redundancja na każdym poziomie usługi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów backupu i archiwizacji  system zapewnia ciągłość dostarczania danych. Zastosowane mechanizmy wirtualizacji systemu pozwalają na wysoką dostępność systemu monitoringu. Wykorzystanie sprzętowych load balancerów powoduje, że obciążenia rozpraszane są na wiele zasobów, dlatego też awarie poszczególnych serwerów nie są odczuwalne dla użytkowników aplikacji. Nad całością systemu czuwa profesjonalny zespół inżynierów nadzorujących i rozwijających monitoring F5Wizard.
Tak, F5Wizard jest bezpieczny dla monitorowanej infrastruktury IT. Transmisja danych pomiędzy agentami jest szyfrowana. Agent wewnętrzny ma dostęp tylko i wyłącznie do odczytu wskazanych zmiennych dotyczących monitoringu, w związku z tym nie istnieje zagrożenie modyfikacji konfiguracji serwera. 
F5Wizard wspiera wiele typów użytkowników, umożliwia ich grupowanie oraz nadawanie im ról i uprawnień. System pozwala na tworzenie i zarządzanie dyżurami oraz korelowanie z nimi dostępnych kanałów komunikacyjnych. Umożliwia to konfigurację metody powiadomień z uwzględnieniem indywidualnych harmonogramów dla każdego użytkownika systemu oraz zachowaniem zasady pewności informacji. F5Wizard realizuje powiadomienia poprzez sms, e-mail lub komunikator internetowy w formie komunikatów o zdarzeniach lub cyklicznych raportach o stanie infrastruktury. Użytkownicy mogą korzystać z jednego lub wielu kanałów komunikacji jednocześnie.
F5Wizard to usługa udostępniana w modelu SaaS (Software as a Service). Metoda ta pozwala uniknąć wysokich nakładów inwestycyjnych ze względu na brak opłat licencyjnych. Korzystanie z monitoringu rozliczane jest w ramach cyklicznej opłaty (np. miesięcznej, kwartalnej lub rocznej) oraz jednorazowej opłaty instalacyjnej.
Usługa F5Wizard realizowana jest w oparciu o elementy ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Monitoring oparty jest o pięcioetapowy cykl życia usługi.
Schemat cyklu życia usługi

Wykres cyklu życia usługi

F5Wizard pozwala na monitoring zarówno infrastruktury informatycznej jak i przemysłowej. Urządzenia, które zostaną objęte nadzorem powinny mieć możliwość połączenia z siecią informatyczną. Szczególne przypadki obejmujące niestandardowe porty komunikacyjne oraz interfejsy sieciowe mogą zostać indywidualnie zweryfikowane przez inżynierów F5Wizard.
The security of monitoring applications, IT services and infrastructure with the use of F5Wizard is assured thanks to data protection. No personal or critical data are collected by the monitoring system.

Formularz zgłoszeniowy

*Pola obowiązkowe
;